Search Website:    Enter         Bible Search      Print      Help

 

   Genesis  Chapter 2  THOT  (Transliterated Hebrew OT)


               

1  Wayªkuluw hashaamayim wªhaa'aarets wªkaal-tsªbaa'aam.
 
2  Wayªkal 'Elohiym bayowm hashªbiy`iy mªla'ktow 'ªsher `aasaah wayishbot bayowm hashªbiy`iy mikaal-mªla'ktow 'ªsher `aasaah.
 
3  Wayªbaarek 'Elohiym 'et-yowm hashªbiy`iy wayªqadeesh 'otow kiy bow shaabat mikaal-mªla'ktow 'ªsher-baaraa' 'Elohiym la`ªsowt.
 
4  'Eeleh towlªdowt hashaamayim wªhaa'aarets bªhibaarª'aam bªyowm `ªsowt Yahweh 'Elohiym 'erets wªshaamaayim.
 
5  Wªkol siyach hasaadeh Terem yihªyeh baa'aarets wªkaal-`eeseb hasaadeh Terem yitsmaach kiy lo' himTiyr Yahweh 'Elohiym `al-haa'aarets wª'aadaam 'ayin la`ªbod 'et-haa'ªdaamaah.
 
6  Wª'eed ya`ªleh min-haa'aarets wªhishqaah 'et-kaal-pªneey-haa'ªdaamaah.
 
7  Wayiytser Yahweh 'Elohiym 'et-haa'aadaam `aapaar min-haa'ªdaamaah wayipach bª'apaayw nishmat chayiym. Wayªhiy haa'aadaam lªnepesh chayaah.
 
8  WayiTa` Yahweh 'Elohiym gan-bª-`Eeden miqedem. Wayaasem shaam 'et-haa'aadaam 'ªsher yaatsaar.
 
9  Wayatsmach Yahweh 'Elohiym min-haa'ªdaamaah kaal-`eets nechmaad lªmar'eh wªTowb lªma'ªkaal wª`eets hachayiym bªtowk hagaan wª`eets hada`at Towb waaraa`.
 
10  Wªnaahaar yotsee' mee-`Eeden lªhashqowt 'et-hagaan uwmishaam yipaareed wªhaayaah lª'arbaa`aah raa'shiym.
 
11  Sheem haa'echaad Piyshown huw' hacobeeb 'eet kaal-'erets ha-Chªwiylaah 'ªsher-shaam hazaahaab.
 
12  Uwzªhab haa'aarets hahiy' (*) Towb shaam habªdolach wª'eben hashoham.
 
13  Wªsheem-hanaahaar hasheeniy Giychown huw' hacowbeeb 'eet kaal-'erets Kuwsh.
 
14  Wªsheem hanaahaar hashªliyshiy Chideqel huw' haholeek qidmat 'Ashuwr wªhanaahaar haarbiy`iy huw' Pªraat.
 
15  Wayiqach Yahweh 'Elohiym 'et-haa'aadaam wayanicheehuw bªgan-`Eeden lª`aabdaah uwlshaamªraah.
 
16  Wayªtsaw Yahweh 'Elohiym `al-haa'aadaam lee'mor mikol `eets-hagaan 'aakol to'keel.
 
17  Uwmee`eets hada`at Towb waaraa` lo' to'kal mimenuw kiy bªyowm 'akaalkaa mimenuw mowt taamuwt.
 
18  Wayo'mer Yahweh 'Elohiym, Lo'-Towb hªyowt haa'aadaam lªbadow 'e`ªseh-low (*) `eezer kªnegªdow.
 
19  Wayitser Yahweh 'Elohiym min-haa'ªdaamaah kaal-chayat hasaadeh wª'eet kaal-`owp hashaamayim wayaabee' 'el-haa'aadaam lir'owt mah-yiqraa'-low wªkol 'ªsher yiqraa'-low haa'aadaam nepesh chayaah huw' shªmow.
 
20  Wayiqraa' haa'aadaam sheemowt lªkaal-habªheemaah uwl`owp hashaamayim uwlkol chayat hasaadeh uwl'aadaam lo'-maatsaa' `eezer kªnegªdow.
 
21  Wayapeel Yahweh 'Elohiym tardeemaah `al-haa'aadaam wayiyshaan. Wayiqach 'achat mitsal`otaayw wayicgor baasaar tachtenaah.
 
22  Wayiben Yahweh 'Elohiym 'et-hatseelaa` 'ªsher-laaqach min-haa'aadaam lª'ishaah wayªbi'ehaa 'el-haa'aadaam.
 
23  Wayo'mer haa'aadaam, Zo't hapa`am `etsem mee`ªtsaamay uwbaasaar mibsaariy lªzo't yiqaaree' 'ishaah kiy mee'iysh luqaachaah-zo't.
 
24  `Al-keen ya`ªzaab-'iysh 'et-'aabiyw wª'et-'imow wªdaabaq bª'ishªtow wªhaayuw lªbaasaar 'echaad.
 
25  Wayihªyuw shªneeyhem `ªruwmiym haa'aadaam wª'ishtow wªlo' yitªboshaashuw.
 

               
 
          

Share
Tweet
Share