Search Website:    Enter         Bible Search      Print      Help

 

   Genesis  Chapter 1  THOT  (Transliterated Hebrew OT)


               

1  Bªree'shiyt baaraa' 'Elohiym 'eet hashaamayim wª'eet haa'aarets.
 
2  Wªhaa'aarets haayªtaah tohuw waabohuw wªchoshek `al-pªneey tªhowm wªruwach 'Elohiym mªrachepet `al-pªneey hamaayim.
 
3  Wayo'mer 'Elohiym, Yªhiy 'owr wayªhiy-'owr.
 
4  Wayar' 'Elohiym 'et-haa'owr kiy-Towb. Wayabdeel 'Elohiym beeyn haa'owr uwbeeyn hachoshek.
 
5  Wayiqraa' 'Elohiym laa'owr yowm wªlachoshek qaaraa' laayªlaah wayªhiy-`ereb wayªhiy-boqer yowm 'echaad.
 
6  Wayo'mer 'Elohiym, Yªhiy raaqiya` bªtowk hamaayim wiyhiy mabdiyl beeyn mayim laamaayim.
 
7  Waya`as 'Elohiym 'et-haaraaqiya` wayabdeel beeyn hamayim 'ªsher mitachat laaraaqiya` uwbeeyn hamayim 'ªsher mee`al laaraaqiya` wayªhiy-keen.
 
8  Wayiqraa' 'Elohiym laaraaqiya` shaamaayim wayªhiy-`ereb wayªhiy-boqer yowm sheeniy.
 
9  Wayo'mer 'Elohiym, Yiqaawuw hamayim mitachat hashaamayim 'el-maaqowm 'echaad wªteeraa'eh hayabaashaah wayªhiy-keen.
 
10  Wayiqraa' 'Elohiym layabaashaah 'erets uwlmiqweeh hamayim qaaraa' yamiym. Wayar' 'Elohiym kiy-Towb.
 
11  Wayo'mer 'Elohiym, Tadªshee' haa'aarets deshe' `eeseb mazriya` zera` `eets pªriy `oseh pªriy lªmiynow 'ªsher zar`ow-bow `al-haa'aarets wayªhiy-keen.
 
12  Watowtsee' haa'aarets deshe' `eeseb mazriya` zera` lªmiyneehuw wª`eets `oseh-pªriy 'ªsher zar`ow-bow lªmiyneehuw. Wayar' 'Elohiym kiy-Towb.
 
13  Wayªhiy-`ereb wayªhiy-boqer yowm shªliyshiy.
 
14  Wayo'mer 'Elohiym, Yªhiy mª'orot birqiya` hashaamayim lªhabdiyl beeyn hayowm uwbeeyn halaayªlaah wªhaayuw lª'otot uwlmow`ªdiym uwlyaamiym wªshaaniym.
 
15  Wªhaayuw lim'owrot birqiya` hashaamayim lªhaa'iyr `al-haa'aarets wayªhiy-keen.
 
16  Waya`as 'Elohiym 'et-shªneey ham'orot hagªdoliym 'et-hamaa'owr hagaadol lªmemshelet hayowm wª'et-hamaa'owr haqaaTon lªmemshelet halayªlaah wª'eet hakowkaabiym.
 
17  Wayiteen 'otaam 'Elohiym birqiya` hashaamaayim lªhaa'iyr `al-haa'aarets.
 
18  Wªlimshol bayowm uwbalayªlaah uwlhabdiyl beeyn haa'owr uwbeeyn hachoshek. Wayar' 'Elohiym kiy-Towb.
 
19  Wayªhiy-`ereb wayªhiy-boqer yowm rªbiy`iy.
 
20  Wayo'mer 'Elohiym, Yishrªtsuw hamayim sherets nepesh chayaah wª`owp yª`owpeep `al-haa'aarets `al-pªneey rªqiya` hashaamaayim.
 
21  Wayibraa' 'Elohiym 'et-hataniynim hagªdoliym wª'eet kaal-nepesh hachayaah haaromeset 'ªsher shaartsuw hamayim lªmiyneehem wª'eet kaal-`owp kaanaap lªmiyneehuw. Wayar' 'Elohiym kiy-Towb.
 
22  Wayªbaarek 'otaam 'Elohiym lee'mor pªruw uwrbuw uwmil'uw 'et-hamayim bayamiym wªhaa`owp yireb baa'aarets.
 
23  Wayªhiy-`ereb wayªhiy-boqer yowm chªmiyshiy.
 
24  Wayo'mer 'Elohiym, Towtsee' haa'aarets nepesh chayaah lªmiynaah bªheemaah waaremes wªchayªtow-'erets lªmiynaah wayªhiy-keen.
 
25  Waya`as 'Elohiym 'et-chayat haa'aarets lªmiynaah wª'et-habªheemaah lªmiynaah wª'eet kaal-remes haa'ªdaamaah lªmiyneehuw. Wayar' 'Elohiym kiy-Towb.
 
26  Wayo'mer 'Elohiym, Na`ªseh 'aadaam bªtsalmeenuw kidmuwteenuw wªyirduw bidgat hayaam uwb`owp hashaamayim uwbabªheemaah uwbkaal-haa'aarets (*) uwbkaal-haaremes haaromees `al-haa'aarets.
 
27  Wayibraa' 'Elohiym 'et-haa'aadaam bªtsalmow bªtselem 'Elohiym baaraa' 'otow zaakaar uwnqeebaah baaraa' 'otaam.
 
28  Wayªbaarek 'otaam 'Elohiym. Wayo'mer laahem 'Elohiym, Pªruw uwrbuw uwmil'uw 'et-haa'aarets wªkibshuhaa uwrduw bidgat hayaam uwb`owp hashaamayim uwbkaal-chayaah haaromeset `al-haa'aarets.
 
29  Wayo'mer 'Elohiym, Hineeh naatatiy laakem 'et-kaal-`eeseb zoreea` zera` 'ªsher `al-pªneey kaal-haa'aarets wª'et-kaal-haa`eets 'ªsher-bow pªriy-`eets zoreea` zaara` laakem yihªyeh lª'aakªlaah.
 
30  Uwlkaal-chayat haa'aarets uwlkaal-`owp hashaamayim uwlkol rowmees `al-haa'aarets 'ªsher-bow nepesh chayaah 'et-kaal-yereq `eeseb lª'aakªlaah. Wayªhiy-keen.
 
31  Wayar' 'Elohiym 'et-kaal-'ªsher `aasaah wªhineeh-Towb mª'od. Wayªhiy-`ereb wayªhiy-boqer yowm hashishiy.
 

               
 
          

Share
Tweet
Share