Search Website:    Enter         Bible Search      Print      Help

 

   Matthew  Chapter 2  TGNT  (Transliterated Greek NT)


               

1  Tou de Ieesou genneethentos en Beethleem tees Ioudaias en heemerais Heeroodou tou basileoos, idou, magoi apo anatoloon paregenonto eis Hierosoluma
 
2  legontes, "Pou estin ho techtheis basileus toon Ioudaioon? Eidomen gar autou ton astera en tee anatolee kai eelthomen proskuneesai autoo."
 
3  Akousas de ho basileus Heeroodees etarachthee kai pasa Hierosoluma met autou.
 
4  Kai sunagagoon pantas tous archiereis kai grammateis tou laou epunthaneto par autoon pou ho Christos gennatai.
 
5  Hoi de eipan autoo,"En Beethleem tees Ioudaias, houtoos gar gegraptai dia tou profeetou:
 
6  `Kai su Beethleem, gee Iouda, oudamoos elachistee ei en tois heegemosin Iouda, ek sou gar exeleusetai Heegoumenos, hostis poimanei ton laon mou ton Israeel.´"
 
7  Tote Heeroodees lathra kalesas tous magous eekriboosen par autoon ton chronon tou fainomenou asteros,
 
8  kai pempsas autous eis Beethleem eipen,"Poreuthentes exetasate akriboos peri tou paidiou, epan de heureete, apangeilate moi, hopoos kagoo elthoon proskuneesoo autoo."
 
9  Hoi de akousantes tou basileoos eporeutheesan. Kai idou, ho asteer, hon eidon en tee anatolee, proeegen autous, heoos elthoon estathee epanoo hou een to paidion.
 
10  Idontes de ton astera echareesan charan megaleen sfodra.
 
11  Kai elthontes eis teen oikian eidon to paidion meta Marias tees meetros autou, kai pesontes prosekuneesan autoo kai anoixantes tous theesaurous autoon proseenengkan autoo doora -- chruson kai libanon kai smurnan.
 
12  Kai chreematisthentes kat onar mee anakampsai pros Heeroodeen, -- di allees hodou anechooreesan eis teen chooran autoon.
 
13  Anachooreesantoon de autoon, idou, angelos Kuriou fainetai kat onar too Iooseef legoon, "Egertheis paralabe to paidion kai teen meetera autou kai feuge eis Aigupton kai isthi ekei heoos an eipoo soi, mellei gar Heeroodees zeetein to paidion tou apolesai auto!"
 
14  Ho de egertheis parelaben to paidion kai teen meetera autou nuktos kai anechooreesen eis Aigupton,
 
15  kai een ekei heoos tees teleutees Heeroodou, hina pleeroothee to reethen hupo Kuriou dia tou profeetou legontos, "Ex Aiguptou ekalesa ton huion mou."
 
16  Tote Heeroodees idoon hoti enepaichthee hupo toon magoon ethumoothee lian, kai aposteilas aneilen pantas tous paidas tous en Beethleem kai en pasi tois horiois autees apo dietous kai katooteroo, kata ton chronon hon eekriboosen para toon magoon.
 
17  Tote epleeroothee to reethen dia Ieremiou tou profeetou legontos,
 
18  "Foonee en Rama eekousthee, klauthmos kai odurmos polus, Racheel klaiousa ta tekna autees, kai ouk eethelen parakleetheenai, hoti ouk eisin."
 
19  Teleuteesantos de tou Heeroodou, idou, angelos Kuriou fainetai kat onar too Iooseef en Aiguptoo
 
20  legoon,"Egertheis paralabe to paidion kai teen meetera autou kai poreuou eis geen Israeel, tethneekasin gar hoi zeetountes teen psucheen tou paidiou!"
 
21  Ho de egertheis parelaben to paidion kai teen meetera autou kai eiseelthen eis geen Israeel.
 
22  Akousas de hoti Archelaos basileuei tees Ioudaias anti tou patros autou Heeroodou efobeethee ekei apelthein. Chreematistheis de kat onar anechooreesen eis ta meree tees Galilaias.
 
23  Kai elthoon katookeesen eis polin legomeneen Nazaret, hopoos pleeroothee to reethen dia toon profeetoon hoti "Nazooraios kleetheesetai."
 

               
 
          

Share
Tweet
Share