Search Website:    Enter         Bible Search      Print      Help

 

   Matthew  Chapter 1  TGNT  (Transliterated Greek NT)


               

1  Biblos geneseoos Ieesou Christou, huiou Dauid, huiou Abraam.
 
2  Abraam egenneesen ton Isaak. Isaak de egenneesen ton Iakoob. Iakoob de egenneesen ton Ioudan kai tous adelfous autou.
 
3  Ioudas de egenneesen ton Fares kai ton Zara (ek tees Thamar). Fares de egenneesen ton Hesroom. Hesroom de egenneesen ton Aram.
 
4  Aram de egenneesen ton Aminadab. Aminadab de egenneesen ton Naassoon. Naassoon de egenneesen ton Salmoon.
 
5  Salmoon de egenneesen ton Boes (ek tees Rachab). Boes de egenneesen ton Ioobeed (ek tees Routh). Ioobeed de egenneesen ton Iessai.
 
6  Iessai de egenneesen ton Dauid ton basilea. Dauid de egenneesen ton Solomoona (ek tees tou Ouriou).
 
7  Solomoon de egenneesen ton Roboam. Roboam de egenneesen ton Abia. Abia de egenneesen ton Asaf.
 
8  Asaf de egenneesen ton Ioosafat. Ioosafat de egenneesen ton Iooram. Iooram de egenneesen ton Ozian.
 
9  Ozias de egenneesen ton Iooatham. Iooatham de egenneesen ton Achaz. Achaz de egenneesen ton Hezekian.
 
10  Hezekias de egenneesen ton Manassee. Manassees de egenneesen ton Amoos. Amoos de egenneesen ton Ioosian.
 
11  Ioosias de egenneesen ton Iechonian kai tous adelfous autou epi tees metoikesias Babuloonos.
 
12  Meta de teen metoikesian Babuloonos, Iechonias egenneesen ton Salathieel. Salathieel de egenneesen ton Zorobabel.
 
13  Zorobabel de egenneesen ton Abioud. Abioud de egenneesen ton Eliakim. Eliakim de egenneesen ton Azoor.
 
14  Azoor de egenneesen ton Sadook. Sadook de egenneesen ton Achim. Achim de egenneesen ton Elioud.
 
15  Elioud de egenneesen ton Eleazar. Eleazar de egenneesen ton Matthan. Matthan de egenneesen ton Iakoob.
 
16  Iakoob de egenneesen ton Iooseef ton andra Marias, ex hees egenneethee Ieesous ho legomenos Christos.
 
17  Pasai oun hai geneai apo Abraam heoos Dauid geneai dekatessares. Kai apo Dauid heoos tees metoikesias Babuloonos geneai dekatessares kai apo tees metoikesias Babuloonos heoos tou Christou geneai dekatessares
 
18  Tou de Ieesou Christou hee genesis houtoos een: Mneesteutheisees tees meetros autou Marias too Iooseef, prin ee sunelthein autous heurethee en gastri echousa ek Pneumatos Hagiou.
 
19  Iooseef de ho aneer autees, dikaios oon kai mee theloon auteen deigmatisai, ebouleethee lathra apolusai auteen.
 
20  Tauta de autou enthumeethentos, idou, angelos Kuriou kat onar efanee autoo legoon, "Iooseef huios Dauid, mee fobeethees paralabein Mariam teen gunaika sou, to gar en autee genneethen ek Pneumatos estin Hagiou!
 
21  Texetai de Huion. Kai kaleseis to onoma autou `Ieesoun,´ autos gar soosei ton laon autou apo toon hamartioon autoon."
 
22  Touto de holon gegonen hina pleeroothee to reethen hupo Kuriou dia tou profeetou legontos,
 
23  "Idou, hee parthenos en gastri hexei kai texetai Huion, kai kalesousin to onoma autou `Emmanoueel,´" (ho-estin methermeeneuomenon Meth heemoon ho Theos).
 
24  Egertheis de ho Iooseef apo tou hupnou epoieesen hoos prosetaxen autoo ho angelos Kuriou kai parelaben teen gunaika autou,
 
25  kai ouk eginoosken auteen heoos hou eteken Huion. Kai ekalesen to onoma autou Ieesoun.
 

               
 
          

Share
Tweet
Share